Το «λιμάνι» του Βλυχού στο Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας

Thealosena xronos

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας η εξοµοίωση µε ζώνη λιµένα του χώρου του λιµένα Βλυχού ∆ήµου Λευκάδας που αποτυπώνεται στο από 27/3/2018 τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:500, το οποίο συνέταξε ο Πολιτικός Μηχανικός Γεώργιος Σκλαβενίτης και θεωρήθηκε αρµοδίως την 2/5/2018 από τον ∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας Σπυρίδωνα Αρέθα − Χηµ. Πολ. Μηχανικό και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.

Η ίδια απόφαση αφορά και στο λιμάνι της Λυγιάς.

Τώρα σε ποιο «λιμένα» Βλυχού αναφέρονται …. είναι άλλη κουβέντα!

Πηγή: http://meganisinews.eu/